Przejdź do treści

Regulamin

Rozdział I Postanowienia ogólne.

 1. Firma: „Zajęcia językowe – Karolina Kapała”, adres: ul. Szmaragdowa 473, 32-002 Węgrzce Wielkie, prowadzi kurs języka angielskiego przygotowujący do matury pisemnej oraz ustnej na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, rozmowy o pracę a także oferuje tłumaczenie CV, zagranicznych e-maili oraz stron internetowych. Ponad to Firma prowadzi sklep internetowy oferujący materiały przeznaczone do nauki języka Angielskiego.
 2. Każdy kurs składa się z …. godzin, zajęcia natomiast przeprowadzane są w sposób indywidualny bądź też grupowy.
 3. Warunkiem odbycia się zajęć grupowych jest obecność co najmniej 3 osób.
 4. Zajęcia są przeprowadzone stacjonarnie, bądź też zdalnie w zależności od ich specyfiki. Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie firmy, przy ul. Szmaragdowej 473, Węgrzce Wielkie, natomiast zajęcia w trybie zdalnym odbywają się za pośrednictwem komunikatorów internetowych Microsoft Skype/ Microsoft Teams, Discord, Zoom itp.
 5. Zajęcia w trybie zdalnym odbywają się w formie transmisji na żywo, podczas której uczestnik/ uczestnicy mają możliwość rozwiązywania zadań, słuchania prowadzącego oraz zadawania pytań.
 6. Firma „Zajęcia językowe – Karolina Kapała” zastrzega sobie prawo do zmiany formy prowadzenia zajęć, zarówno zdalnych jak i stacjonarnych, a także ich godzin w zależności od siły wyższej czy też zmieniających się przepisów prawnych.

Rozdział II – Uczestnictwo w kursie, odstąpienie od umowy.

 1. W celu zapisania się na kurs językowy należy:
  – wypełnić formularz zamieszczony na stronie internetowej, lub;
  – złożyć zamówienie przez adres e-mail: [email protected]
  – skontaktować się telefonicznie: 787475177
 2. Uczestnik kursu ma prawo odstąpić od umowy świadczenia usługi jaką jest przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
 3. Kwota uiszczona przez uczestnika kursu zostanie pomniejszona o przysługujące prowadzącemu świadczenie zgodne z cennikiem i zwrócona na rachunek bankowy z którego dokonano obciążenia w przeciągu 14 dni od daty rezygnacji z kursu.
 4. W przypadku nieprzewidzianych, lecz odpowiednio udokumentowanych sytuacji losowych, takich jak długotrwała choroba uczestnika kursu uniemożliwiająca uczestnictwo w zajęciach itp., firma może wyrazić zgodę na całkowite bądź też częściowe odstąpienie od warunków umowy, ze wskazaniem że każda taka sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie, w oparciu o dokumentację potwierdzającą zaistniały stan faktyczny.
 5. Zobowiązania uczestników kursu powstałe po podpisaniu umowy na świadczenie usług w postaci organizacji oraz przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego nie mogą stanowić podstawy do odstąpienia od umowy.
 6. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za porozumieniem. W takiej sytuacji Firmie przysługuję wynagrodzenie za wykonanie czynności dotychczasowych.

Rozdział III – Zakupy

 1. Ceny oferowanych towarów widocznych na stronie internetowej sklepu są całkowitymi cenami za towar, wliczając w to podatek VAT.
 2. W celu sfinalizowania transakcji kupna, należy dodać towar do koszyka w sklepie, podać dane niezbędne do zrealizowania zamówienia oraz dokonać płatności.
 3. Na całkowitą cenę oferowanego towaru składa się cena za towar oraz (jeśli dotyczy) koszty jego dostawy.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy kupującym a sprzedawcą.

Rozdział IV – Zapisy oraz prowadzenie zajęć

 1. W celu zapisu na zajęcia, należy skontaktować się z firmą „Zajęcia językowe – Karolina Kapała” drogą mailową lub telefoniczną.
 2. Zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny, we wcześniej ustalonych godzinach.
 3. Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego podawanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 4. W zależności od indywidualnych ustaleń, płatność za świadczenie usług może być dokonywana bezpośrednio po zakończeniu zajęć lub;
  z góry za cały miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego rozpoczętego miesiąca lub;
  z góry za cały rok szkolny, w terminie do 7 dni od daty jego rozpoczęcia.
 5. Uczestnik kursu ma prawo odwołać zajęcia jednak nie częściej niż dwa razy w ciągu roku, i nie później niż na 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem. Zajęcia odwołane później uznaje się za odbyte, a wszelkie koszty z tym związane ponosi uczestnik kursu.
 6. W przypadku trzech nieobecności, bądź też trudnościach w przyswajaniu materiału stanowiącego część zajęć przez nieletniego uczestnika kursu, firma zawiadomi rodzica bądź też opiekuna ustawowego o zaistniałych okolicznościach.
 7. Uczestnik kursu ma obowiązek uczestnictwa w egzaminach oraz sprawdzianach, a także wszystkich innych wydarzeniach organizowanych przez Firmę w celu monitorowania postępów w nauce.
 8. Wraz z podpisaniem umowy o świadczenie usług – Uczestnik kursu/ rodzic zobowiązuje się do dokonywania opłat za naukę zgodnie z ofertą.

Rozdział V – Prawa autorskie

 1. Materiały zamieszczone na stronie internetowej są objęte prawami autorskimi, istnieje więc zakaz ich zwielokrotniania, rozpowszechniania bądź też udostępniania, pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 2. E-booki zamieszczone na stronie internetowej stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a więc podlegają ochronie wyszczególnionej w powyższym przepisie.
 3. Zakup Ebooka umieszczonego na stronie internetowej nie nadaje osobie kupującej żadnych praw majątkowych ani osobistych do E-booka – kupujący bowiem nabywa tylko jeden egzemplarz, mogąc korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, dokonać wydruku, czy też sporządzić jedną kopie zapasową, jeśli jest to niezbędne do jego prawidłowego użytkowania.
 4. W szczególności istnieje zakaz zwielokrotniania, udostępniana czy też najmu e-booka w jakiejkolwiek formie, a także ingerencji w jego treść. W przypadku naruszenia praw autorskich do zakupionych produktów kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy karę umowną w wysokości 2-krotności wysokości ceny brutto e-booka, za każdy rozpowszechniony, udostępniony, najęty bądź też użyczony egzemplarz.

Rozdział VI – Dane osobowe

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania przedmiotu umowy świadczenia usług oraz realizacji zamówień na podstawie art. 6, pkt. 1 lit. B oraz C RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania przedmiotu umowy o świadczenie usług. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dłużej przetwarzane.
 2. Podanie danych jest niezbędne do wykonania przedmiotu umowy o świadczenie usług.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 4. Podanie danych przez kupującego jest dobrowolne, lecz jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w sklepie internetowym.
 5. Dane podane w związku z zakupami będą przetwarzane do momentu, w którym:
  – na sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny zobowiązujący go do ich przetwarzania,
  – ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z zawartą umową sprzedaży,
  – zostanie przyjęty sprzeciw kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Kupującemu przysługuję prawo żądania:
  – dostępu do swoich danych osobowych
  – sprostowania bądź usunięcia
  – ograniczenia przetwarzania
  – żądanie przeniesienia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego.